Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
                ประกาศผลการสอบเข้า ป.1                             ปี 2561
                   แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2560
Teacher Staff
Go to web mail school service.
VTR เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
ตราเครื่องหมายของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล” ตราเครื่องหมายของโรงเรียน

            ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นตราของ “คณะภราดา เซนต์คาเบรียล” และสถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมดใช้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน
            ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน
นอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้ง  คติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่ จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย
ส่วนใจกลางของเครื่องหมายในรูปโล่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน มีความหมาย ดังนี้
            A.M. มาจากคำเต็มของภาษาลาตินว่า “Ave Maria” Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซู คริสตเจ้า Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว  มีพระนางมารีอาและพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกว่า ใครจะมีหรือจน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้ เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด ๆ 
            รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิตของคนเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลม มรสุม แดด และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า
“ชีวิต คือ การต่อสู้”
            รูปดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น “แสงแห่งธรรม” และสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำทางชีวิตของคนเรา (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา
            เครื่องหมาย D†S มีความหมายดังนี้
เครื่องหมายไม้กางเขน ที่อยู่ระหว่างอักษร D และ S เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์
            อักษร D และ S มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Dieu Seul” มีความหมายว่า “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า”  เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทำงาน  
            รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และกิ่ง Olive เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ และความสำเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจ ทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมคลายไป
        ข้อความ  Brothers of St. Gabriel เป็นชื่อของมูลนิธิที่ก่อตั้งและดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียน
        ข้อความ Labor Omnia Vincit (Labour Conquers All Things) เป็นภาษาลาติน
                     แปลว่า “วิริยะ อุตสาหะ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง” หรือ “ชนะทุกสิ่งได้ด้วยการทำงาน”

            ตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของทุกคน  และจะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

         

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]