ภาคผนวก
1.การทำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
7.ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า
2.การทำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 8.รำไต
3.การทำเครื่องสาย 9.กลองสะบัดชัย
4.การขับซอ 10.ฟ้อนเล็บ
5.จ๊อย 11.การฟ้อนดาบ
6.จ๊าดไต 12.การฟ้อนเชิง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]