อินเตอร์เน็ตคืออะไร

   อินเตอร์เน็ตคืออะไร
 อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร
 อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง

อินเตอร์เน็ตคืออะไร ?

อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ รวมกันเป็นระบบเครือข่ายใหญ่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั่วโลก

  อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

                        อินเทอร์เนต โดยเริ่มจากเครือข่าย ARPANET ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย
ทางการทหาร หลักจากนั้นระบบเครือข่ายย่อยอื่น ๆ ก็ได้ทำการต่อเชื่อมและขยายแวดวงออกไปทั่วโลก ดังนั้นอินเทอร์เนตจึงไม่ได้เป็นของใครหรือ
ของกลุ่มใดโดยเฉพาะ

อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง ?

              เดิมทีการใช้บริการจำกัดให้ใช้ในด้านการศึกษาวิจัยและอยูในแวดวงการศึกษาเท่านั้น ต่อมาได้มีการขยายในเชิงธุรกิจมากขึ้น ทำให้ขอบข่ายการใช้
Internet มีมากมาย เช่น

    1. เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. เพื่อความบันเทิงและข่าวสาร ได้แก่ ดูหนัง  ฟังเพลง
    3. เพื่อการสนทนาหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
    4. เพื่อการศึกษา
    5. เพื่อธุรกิจ