ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายอธิวัฒน์ หวั่นแสง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6