ผลงาน : DIY By Mac 1
เด็กชายสมิทธิ์ ชัยวิรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6