ผลงาน : สืบสานวิถีล้านนา ภูมิปั๋นยาตี้บ้านม่อนฝ้าย
เด็กชายธนพล จินะกา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5