ผลงาน : You are What you do
เด็กชายยศพันธ์ ฐิติวัฒนาการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2