ผลงาน : พิธีไหว้ครู
เด็กชายศศิศ นิลม่วง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4