ผลงาน : พิธีไหว้ครู
เด็กชายชยุต จันทร์จรูญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4