ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายพสิษฐ์ เปรมฤดีปรีชาชาญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6