ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายนาอิ่ม ตยุติวุฒิกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6