Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 
  พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชน
อยู่ดีีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ซึ่งถือว่า เป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทำให้เกิด “โครงการส่วนพระองค์ เกี่ยว
กับการเกษตร สวนจิตรลดา”
 ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็น

เขตพระราชฐานที่ประทับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ 

โครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัญชาิ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ความสำคัญกับการ-
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวน-
การผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังดำเนิน-
การภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการศึกษา ทดลอง บันทึกรวบรวมข้อมูล
และผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 
 
 
 
  วัตถุประสงค์

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ๓ ประการ คือ
๑.เป็นโครงการทดลองเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ
๒.เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทำการศึกษา และ้สามารถนำไป 
        ดำเนินการเองได้
๓.เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
 
 
  การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น  
 

โครงการไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รวมทั้ง หน่วยงานจากภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติิ และสิ่งแวดล้อม

 
 

โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ โดยรายได้จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป

 
 
 
 
   
 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 
  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 
  “พระมหาพิชัยมงกุฎ”หมายถึงพระมหากษัตริย์เนื่องจาก โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของ
 
  “รัศมี” แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณในการที่ทรงให้การสนับสนุนและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
 
 

“สีเขียว” หมายถึง การเกษตรกรรม เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็น
โครงการที่สนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาทางด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ประวัติและความเป็นมา ของ วันพ่อแห่งชาติ
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
ดอกไม้ประจำวันพ่อ
เพลงสรรเสริญพระบารมี [บทเพลงบรรเลิง]
เพลงสรรเสริญพระบารมี [คำร้อง+ทำนอง]
เพลงสดุดีมหาราชา
รวมบทเพลงที่เกี่ยวกับพ่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]