Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / พระราชกรณียกิจ

<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img style="font-size: small;" src="../king/work1.jpg" alt="" width="255" height="191" /></td> <td style="vertical-align: top;"><strong style="font-size: small;">พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช</strong><span style="font-size: small;">&nbsp;ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทรงเริ่มเสด็จเยี่ยมเยือน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เริ่มจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงกับพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และค่อยๆ ขยายพื้นที่ไปทั่วทุกภาคของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า &ldquo;ไม่มีพื้นที่แห่งใดเลยในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยในทุกหนแห่งก็ถวายความ จงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นเหลือเช่นกัน&rdquo; และจากการเสด็จออกเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองทำให้ทรงทราบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งเป็นปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาชีพเสริม และอื่นๆ เหล่านี้คือที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 โครงการ</span></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong style="font-size: small;">โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่<br /></strong></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><ol> <li><span style="font-size: small;"><strong>โครงการตามพระราชประสงค์</strong>&nbsp;เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้นได้ผลดีมีประโยชน์แก่ราษฎรอย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>โครงการหลวง</strong>&nbsp;เป็นโครงการที่ทรงเลือกดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่บนดอยต่างๆ ในเขตภาคเหนือที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอก และไม้ผล จนมีอาชีพที่มั่นคง ลดการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้โครงการหลวง ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะองค์กรดีเด่น สาขาส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ประจำปี 2531</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์</strong>&nbsp;เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริและคำแนะนำให้เอกชนไปดำเนินการและรับผิดชอบด้านกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา และบุคลากร ตลอดจน ติดตามผลงานด้วยตนเอง เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>โครงการตามพระราชดำริ</strong>&nbsp;เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและให้รัฐบาลร่วมดำเนินการ โดยครอบคลุมการพัฒนาในหลายสาขา คือ</span><ol> <li><span style="font-size: small;"><strong>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน</strong>&nbsp;ทรงพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งขาดแคลนน้ำ ที่จะใช้เพาะปลูกและอุปโภค ในขณะที่บางแห่งกลับมีน้ำท่วม พืชผลได้รับความเสียหาย จึงทรงจัดหาแหล่งน้ำ และการชลประทานให้แก่ราษฎรแบ่งเป็น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค, โครงการพัฒนาแหล่งนี้เพื่อการรักษา ต้นน้ำลำธาร, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทที่ห่างไกล, โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก, โครงการบรรเทาอุทกภัย</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ด้านการปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน</strong>&nbsp;ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ให้อุดมสมบูรณ์ แล้วจัดสรรให้เกษตรกรในรูปสหกรณ์ นอกจากนั้นมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ด้านเกษตรกรรม</strong>&nbsp;มีหลายโครงการ ได้แก่ โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ, โครงการฝนหลวง, โครงการธนาคารข้าว, โครงการธนาคารโค กระบือ, โครงการส่งเสริมอาชีพพิเศษในยามที่ เกษตรกรว่างจากการทำไร่ทำนา, โครงการสหกรณ์</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ด้านการแพทย์และสาธารณสุข</strong>&nbsp;ทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเช่น แพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน, โครงการแพทย์พิเศษพระราชประสงค์, หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ด้านการศึกษา</strong>&nbsp;พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและทรงก่อตั้งกองทุนนวฤกษ์ เพื่อสนับสนุนเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักเรียนทุกระดับ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งไปศึกษาเพิ่มเติมยังต่างประเทศด้วย</span></li> </ol></li> </ol></td> <td style="vertical-align: top;"><img style="font-size: small;" src="../king/work2.jpg" alt="" width="260" height="178" /></td> </tr> </tbody> </table> <table style="vertical-align: top;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"><img style="font-size: small;" src="../king/work3.jpg" alt="" width="230" height="250" /></td> <td style="vertical-align: top;"> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใย ถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน จนยากจะลบเลือน....</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พระราชกรณียกิจโดยสังเขป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงครองราชย์เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้</span></p> <ul> <li><a title="มูลนิธิชัยพัฒนา, ประวัติความเป็นมา, สาระน่ารู้" href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=315"><span style="font-size: small;">มูลนิธิชัยพัฒนา</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=316"><span style="font-size: small;">มูลนิธิโครงการหลวง</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=317"><span style="font-size: small;">โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=318"><span style="font-size: small;">โครงการหลวงอ่างขาง</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=319"><span style="font-size: small;">โครงการปลูกป่าถาวร</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=320"><span style="font-size: small;">โครงการแก้มลิง</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=321"><span style="font-size: small;">โครงการฝนหลวง</span></a></li> <li><a title="โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน" href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=326"><span style="font-size: small;">โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน</span></a></li> <li><a title="โครงการแกล้งดิน" href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=328"><span style="font-size: small;">โครงการแกล้งดิน</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=329"><span style="font-size: small;">กังหันชัยพัฒนา</span></a></li> <li><a title="แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน น้ำมันแก็สโซฮอล์" href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=139"><span style="font-size: small;">แนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2528)</span></a></li> <li><a href="../print_text.php?mm=22&amp;sm=49&amp;ssm=32&amp;id=322"><span style="font-size: small;">แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง</span></a></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ประวัติและความเป็นมา ของ วันพ่อแห่งชาติ
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
ดอกไม้ประจำวันพ่อ
เพลงสรรเสริญพระบารมี [บทเพลงบรรเลิง]
เพลงสรรเสริญพระบารมี [คำร้อง+ทำนอง]
เพลงสดุดีมหาราชา
รวมบทเพลงที่เกี่ยวกับพ่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]