Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
Download เอกสาร “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย”
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2558
Teacher Staff
Go to web mail school service.
VTR เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / ความหมายของวันสันติภาพโลก

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://www.thaigoodview.com/files/u12/58epe03010952p1.jpg"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../images/58epe03010952p1.jpg" alt="" width="243" height="223" /></a><strong>วันสันติภาพโลก</strong><br /><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">21 กันยายน "วันสันติภาพโลก" ขอให้เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีต่อกัน (มติชน)</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก " (International Day of Peace) และกำหนดให้ปี ค.ศ.2001-2010 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่...</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">3. การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก</span></p> <p style="margin-left: 60px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพ ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรม สันติภาพ โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ของความสงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะนำไปสู่การตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิต สามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นำทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตนเอง และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้อื่น</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;วิธีการหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของการหยุดอยู่ใน สันติภาพ คือเน้นความสำคัญของการใช้เวลา "เพียงหนึ่งนาที" ด้วยบทเพลง "เพียงหนึ่งนาที" ซึ่งสร้างสรรค์โดยทีมของบริษัทแกรมมี่ฯ เพื่อเป็นสื่อหนึ่งของโครงการ "คุณธรรมหนุนนำสันติสุข" ของมูลนิธิบราห์มากุมารีราชาโยคะ มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เป็น traffic control ควบคุมการจราจรของจิต และหันเหความคิดไปสู่ทิศทางที่เป็นบวก เป็นสื่อเตือนตนให้มีเวลาหยุดสงบนิ่ง เพียงชั่วขณะในแต่ละวัน ได้เรียนรู้ความสงบเงียบภายในของตน และเสริมพลังชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">แหล่งที่มาข้อมูล<br />&nbsp;-&nbsp;<a href="http://hilight.kapook.com/img_cms/news/epe03010952p1.jpg">http://hilight.kapook.com</a></span></p>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ความหมายของวันสันติภาพโลก

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : info@mcp.ac.th