Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู

<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../images/99999.jpg" alt="" width="399" height="266" /></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><strong><span lang="TH">พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<span>&nbsp;<span>&nbsp;</span><span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">๑</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;&rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span lang="TH">พระราชดำรัสแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;๒</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;......</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&hellip;...&rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span lang="TH">พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">&nbsp;<span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp;๓</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;.....</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&hellip;&hellip;&rdquo;&nbsp;<br /><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><strong><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓</span></strong></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>๔</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;...</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือ ด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">....&rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><strong><span lang="TH"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>๕</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;&hellip;&hellip;&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;&hellip;.&rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><strong><span lang="TH"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ๖</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">. &ldquo;...&nbsp;</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย</span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&hellip;. &rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH"><strong><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓</strong>&nbsp;</span><span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">&nbsp; &nbsp;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;๗</span>. &ldquo;...<span lang="TH">มหาวิทยาลัย มุ่งสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลัง ของบ้านเมือง</span>&hellip;. &rdquo;&nbsp;<span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้บริหาร และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓</strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;๘</span>. &ldquo;&hellip;&hellip;&nbsp;<span lang="TH">การศึกษาเป็นเครื่องอันสำคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด</span></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำให้ได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว</span>&nbsp;&hellip; &rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span lang="TH">พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐</span></strong></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;๙</span>. &ldquo;...<span lang="TH">งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้น อยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น</span>....&rdquo;</span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;"><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒</strong></span></span></p> <p class="Default"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;" lang="TH">รายการอ้างอิง</span></p> <p>&nbsp;- http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=2361<br /><br /><br /></p>

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]