Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / 13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันเดียวกับวันมหาสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็มักจะกลับมาเพื่อพบปะเจอะเจอกัน รับศีลรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า วันครอบครัว แต่จะเลื่อนไปไปอีกสักหน่อย วันครอบครัวจะตรงกับวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์
 

 

ความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ


     ประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ เริ่มต้นมาจากในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้มีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อน ประสบปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

วันผู้สูงอายุ

          ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความสำคัญของวันผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ 

ดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ


ดอกลำดวน ดอกไม้วันผู้สูงอายุ
 
          ดอกลำดวน เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย


วันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคมของทุกปี
International Day of Older Persons - International Day of Ageing


     ในระดับนานาชาติก็ได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น"วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999 หรือ พ.ศ. 2542

ผู้สูงอายุ หมายถึง?

          ขณะที่ปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า "ผู้สูงอายุ" หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา

วันผู้สูงอายุ

          นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

    ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่อยู่ในวัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป(วิกิพีเดีย)
 
     สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคล ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่า ประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ (วิกิพีเดีย)

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ

   การสูญเสียฟัน ต้องใส่ฟันปลอม
   ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น มี กละ
   สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
   ความสามารถในการมองเห็นลดลง สายตาพร่าเบลอ
   การรับรู้ทางเสียงลดลง หูตึง
   ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
   การใช้ความจำน้อยลง หลงๆ ลืมๆ


การดูแลผู้สูงอายุ

      ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะใจน้อย การดูแลผู้สูงอายุนั้นมีประเด็นหลัก คือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุตระหนักและแลเห็นคุณค่าของตัวเอง เราต้องทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้สูงอายุจะเกิดความภูมิใจในชีวิตตนเอง ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
 
วันผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุให้มีบุญกุศลติดตัว

 
     สิ่งที่จะท่านรู้สึกว่าชีวิตตนมีคุณค่าคือ การปฏิบัติธรรม ทำให้ผู้สูงอายุได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ(Meditation) อยู่กับธรรมะ องค์พระแล้วให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนี้ เป็นบุญกุศลที่จะติดตัวท่านไปตลอด


วันผู้สูงอายุ
คุณค่าและความสุขในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุ
 

ภาพผู้สูงอายุน่ารักๆ

 
วันผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุไหว้พระ


วันผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้อนรับพระธุดงค์


วันผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้อนรับพระธุดงค์ 
 
ขอขอบคุณ  : http://www.dmc.tv/
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

วันไหว้ครู update
ตำนานวันสงกรานต์
ความสำคัญวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
นางสงกรานต์
ความสำคัญของวันสงกรานต์
กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์
เพลงรำวงวันสงกรานต์
13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การดูแลผู้สูงอายุ
14 เมษายน วันครอบครัว
ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน
นางสงกรานต์ ปี 2561

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]