e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 << Click >>
สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning  
หน่วยการเรียนที่ 1 : ระบบสุริยะ
Sci_P_4.1.1.1 ดวงอาทิตย์
Sci_P_4.1.1.2 ดาวพุธ ดาวศุกร์
Sci_P_4.1.1.3 โลก ดาวอังคาร
Sci_P_4.1.1.4 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
Sci_P_4.1.1.5 ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
Sci_P_4.1.1.6 ดวงจันทร์
Sci_P_4.1.1.7 ดาวเคราะห์แคระ
Sci_P_4.1.1.8 ดาวเคราะห์น้อย
Sci_P_4.1.1.9 ดาวหาง อุกกาบาต
Sci_P_4.1.1.10 ระบบสุริยะของเรา
หน่วยการเรียนที่ 2 : พลังงานแสง
Sci_P_4.1.2.1 แหล่งกำเนิดแสง
Sci_P_4.1.2.2 การเคลื่อนที่ของแสง
Sci_P_4.1.2.3 แสงกับการมองเห็น ตอน วัตถุมีแสง
Sci_P_4.1.2.4 แสงกับการมองเห็น ตอน วัตถุที่ไม่มีแสง
Sci_P_4.1.2.5 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอนตัวกลางโปร่งใส
Sci_P_4.1.2.6 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางโปร่งแสง
Sci_P_4.1.2.7 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางทึบแสง
Sci_P_4.1.2.8 เปรียบเทียบการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ
Sci_P_4.1.2.9 การเกิดเงา
Sci_P_4.1.2.10 ขนาดของเงา
Sci_P_4.1.2.11 การนำเงาไปใช้ประโยชน์
Sci_P_4.1.2.12 การสะท้อนของแสง
Sci_P_4.1.2.13 การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ
Sci_P_4.1.2.14 การสะท้อนของแสงบนกระจกนูน
Sci_P_4.1.2.15 การสะท้อนของแสงบนกระจกเว้า
Sci_P_4.1.2.16 การหักเหของแสง
Sci_P_4.1.2.17 การหักเหของแสงผ่านเลนส์
Sci_P_4.1.2.18 แสงขาว
Sci_P_4.1.2.19 การเกิดรุ้งและสีของรุ้ง
Sci_P_4.1.2.20 การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
Sci_P_4.1.2.21 เซลล์สุริยะ
Sci_P_4.1.2.22 ประโยชน์ของพลังงานแสงในชีวิตประจำวัน