e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 << Click >>
สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
Math_P_5.1.1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
Math_P_5.1.1.2 การเรียงลำดับจำนวน
Math_P_5.1.1.3 หลัก ค่าประจำหลักและเลขโดดตามค่าประจำหลัก
Math_P_5.1.1.4 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย
Math_P_5.1.1.5 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
Math_P_5.1.1.6 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
Math_P_5.1.1.7 ค่าประมาณการบวก การลบ การคูณ การหาร
Math_P_5.1.1.8 ค่าประมาณการบวกและการลบ
Math_P_5.1.1.9 การคูณ
Math_P_5.1.1.10 การหาร
Math_P_5.1.1.11 การบวก ลบ คูณ หารระคน
Math_P_5.1.1.12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ตอนที่ 2
Math_P_5.1.1.13 โจทย์ปัญหา
Math_P_5.1.1.14 การสร้างโจทย์ปัญหา
Math_P_5.1.1.15 แบบรูปจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : มุม
Math_P_5.1.2.1 การเรียกชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุม
Math_P_5.1.2.2 ชนิดของมุม
Math_P_5.1.2.3 การวัดขนาดของมุม
Math_P_5.1.2.4 การวัดขนาดของมุมกลับ
Math_P_5.1.2.5 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นขนาน
Math_P_5.1.3.1 เส้นขนาน
Math_P_5.1.3.2 การสร้างเส้นขนานโดยอาศัยเส้นตั้งฉาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
Math_P_5.1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
Math_P_5.1.4.2 การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง
Math_P_5.1.4.3 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
Math_P_5.1.4.4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
Math_P_5.1.4.5 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เศษส่วน
Math_P_5.1.5.1 ความหมายเศษส่วน
Math_P_5.1.5.2 เศษส่วนที่เท่ากัน
Math_P_5.1.5.3 การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้
Math_P_5.1.5.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
Math_P_5.1.5.5 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
Math_P_5.1.5.6 เศษส่วนอย่างต่ำ
Math_P_5.1.5.7 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
Math_P_5.1.5.8 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
Math_P_5.1.5.9 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 1
Math_P_5.1.5.10 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 2
Math_P_5.1.5.11 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 1
Math_P_5.1.5.12 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
Math_P_5.1.6.1 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
Math_P_5.1.6.2 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
Math_P_5.1.6.3 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
Math_P_5.1.6.4 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน
Math_P_5.1.6.5 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
Math_P_5.1.6.6 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
Math_P_5.1.6.7 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
Math_P_5.1.6.8 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน
Math_P_5.1.6.9 การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ
Math_P_5.1.6.10 การหารเศษส่วนกับเศษส่วน
Math_P_5.1.6.11 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 1
Math_P_5.1.6.12 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 2
Math_P_5.1.6.13 การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน
Math_P_5.1.6.14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ ระคนของเศษส่วน
Math_P_5.1.6.15 แบบรูปของจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : ทศนิยม
Math_P_5.1.7.1 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
Math_P_5.1.7.2 ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง
Math_P_5.1.7.3 ทศนิยมและจำนวนนับ
Math_P_5.1.7.4 หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของจำนวนทศนิยม
Math_P_5.1.7.5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปการกระจาย
Math_P_5.1.7.6 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
Math_P_5.1.7.7 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
Math_P_5.1.7.8 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
Math_P_5.1.7.9 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปของเศษส่วน
Math_P_5.1.7.10 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นสิบหรือร้อยให้อยู่ในรูปทศนิยม
Math_P_5.1.7.11 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 1
Math_P_5.1.7.12 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 2