e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 << Click >>
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เสียงกับการได้ยิน
Sci_P_5.2.1.1 แหล่งกำเนิดเสียง
Sci_P_5.2.1.2 การเคลื่อนที่ของเสียง
Sci_P_5.2.1.3 การได้ยินเสียง
Sci_P_5.2.1.4 การเกิดเสียงสูงต่ำ
Sci_P_5.2.1.5 เสียงจากวัตถุต่างๆ
Sci_P_5.2.1.6 เสียงดัง เสียงค่อย
Sci_P_5.2.1.7 มลภาวะของเสียง และการป้องกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ลม ฟ้า อากาศ
Sci_P_5.2.2.1 การเกิดหมอก เมฆ และฝน
Sci_P_5.2.2.2 วัฏจักรของน้ำ
Sci_P_5.2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อวัฏจักรของน้ำ
Sci_P_5.2.2.4 ลักษณะและชนิดของเมฆ
Sci_P_5.2.2.5 การวัดปริมาณน้ำฝน
Sci_P_5.2.2.6 การเกิดลูกเห็บและหิมะ
Sci_P_5.2.2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
Sci_P_5.2.2.8 ความดันบรรยากาศ
Sci_P_5.2.2.9 การวัดความดันอากาศ
Sci_P_5.2.2.10 ความชื้นของอากาศ
Sci_P_5.2.2.11 การวัดความชื้นของอากาศ
Sci_P_5.2.2.12 การเกิดลม
Sci_P_5.2.2.13 ประโยชน์ของพลังงานลม
Sci_P_5.2.2.14 การวัดทิศทางและอัตราเร็วลม
Sci_P_5.2.2.15 การประดิษฐ์เครื่องมือวัดทิศทาง และอัตราเร็วลม
Sci_P_5.2.2.16 การรับและถ่ายโอนความร้อนของดินและน้ำ
Sci_P_5.2.2.17 การพยากรณ์อากาศ
Sci_P_5.2.2.18 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
Sci_P_5.2.2.19 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน ฟ้า อากาศ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเอง
Sci_P_5.2.3.1 การเกิดทิศ
Sci_P_5.2.3.2 การใช้เข็มทิศ
Sci_P_5.2.3.3 มุมเงย
Sci_P_5.2.3.4 แผนที่ดาว
Sci_P_5.2.3.5 การหาตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า
Sci_P_5.2.3.6 การหมุนรอบตัวเองของโลก