e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
    << Click >>
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อาณาจักรอยุธยา
So_5.2.1.1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
So_5.2.1.2 พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆของอาณาจักรอยุธยา
So_5.2.1.3 บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
So_5.2.1.4 บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และชาวบ้านบางระจัน
So_5.2.1.5 ภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาณาจักรธนบุรี
So_5.2.2.1 พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี
So_5.2.2.2 บุคคลสำคัญสมัยอาณาจักรธนบุรี
So_5.2.2.3 ภูมิปัญญาในสมัยธนบุรี