e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
    << Click >>
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ประวัติศาสตร์น่ารู้
So_6.1.1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
So_6.1.1.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่1)
So_6.1.1.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเทศเพื่อนบ้าน
So_6.1.2.1 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
So_6.1.2.2 ประเทศลาวและกัมพูชา
So_6.1.2.3 ประเทศมาเลเซียและพม่า
So_6.1.2.4 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
So_6.1.2.5 กลุ่มอาเซียน