e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 << Click >>
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
Sci_P_6.2.1.1 เกณฑ์ในการจำแนกหิน ตอนที่ 1
Sci_P_6.2.1.2 เกณฑ์ในการจำแนกหิน ตอนที่ 2
Sci_P_6.2.1.3 สมบัติของหิน
Sci_P_6.2.1.4 ประโยชน์ของหิน
Sci_P_6.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงของหิน ตอน การผุพังอยู่กับที่
Sci_P_6.2.1.6 การเปลี่ยนแปลงของหิน ตอน การกร่อน
Sci_P_6.2.1.7 ธรณีพิบัติในท้องถิ่นของเรา ตอน แผ่นดินไหว และสึนามิ
Sci_P_6.2.1.8 ธรณีพิบัติในท้องถิ่นของเรา ตอน ดินถล่ม และภูเขาไฟระเบิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ไฟฟ้า
Sci_P_6.2.2.1 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
Sci_P_6.2.2.2 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
Sci_P_6.2.2.3 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอน วงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิด
Sci_P_6.2.2.4 ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
Sci_P_6.2.2.5 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
Sci_P_6.2.2.6 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
Sci_P_6.2.2.7 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน
Sci_P_6.2.2.8 ประโยชน์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
Sci_P_6.2.2.9 การทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
Sci_P_6.2.2.10 ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปรากฏการณ์ของโลก
Sci_P_6.2.3.1 ฤดูกาล
Sci_P_6.2.3.2 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
Sci_P_6.2.3.3 การเกิดสุริยุปราคา
Sci_P_6.2.3.4 การเกิดจันทรุปราคา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
Sci_P_6.2.4.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
Sci_P_6.2.4.2 จรวดและการเคลื่อนที่
Sci_P_6.2.4.3 ดาวเทียม
Sci_P_6.2.4.4 ยานอวกาศ
Sci_P_6.2.4.5 กระสวยอวกาศ
Sci_P_6.2.4.6 สถานีอวกาศ
Sci_P_6.2.4.7 การเดินทางสู่อวกาศ
Sci_P_6.2.4.8 การสำรวจดวงจันทร์
Sci_P_6.2.4.9 สำรวจระบบสุริยะ
Sci_P_6.2.4.10 ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ