Close

 ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 

ตราเครื่องหมายของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล”

ตราเครื่องหมายของโรงเรียน

 

ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นตราของ “คณะภราดา เซนต์คาเบรียล” และสถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมดใช้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน

            ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกันนอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้ง  คติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่ จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วยส่วนใจกลางของเครื่องหมายในรูปโล่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน มีความหมาย ดังนี้

A.M. มาจากคำเต็มของภาษาลาตินว่า Ave Maria” Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซู คริสตเจ้า Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นตรงส่วนที่มีตัวอักษร
A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว  มีพระนางมารีอาและพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกว่า ใครจะมีหรือจน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้ เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด ๆ

 

รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิต” ของคนเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลม มรสุม แดด และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า ชีวิต คือ การต่อสู้”

 

 

รูปดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น “แสงแห่งธรรม” และสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำทางชีวิตของคนเรา (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

 

 

เครื่องหมาย D†S มีความหมายดังนี้

     เครื่องหมายไม้กางเขน ที่อยู่ระหว่างอักษร D และ S เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

     อักษร D และ S มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า Dieu Seul” มีความหมายว่า “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า”  เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทำงาน 

 

 

รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และกิ่ง Olive เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ และความสำเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจ ทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมคลายไ

 

        ข้อความ  Brothers of St. Gabriel เป็นชื่อของมูลนิธิที่ก่อตั้งและดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียน

        ข้อความ Labor Omnia Vincit (Labour Conquers All Things) เป็นภาษาลาติน

แปลว่า “วิริยะ อุตสาหะ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง” หรือ “ชนะทุกสิ่งได้ด้วยการทำงาน”

            ตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของทุกคน  และจะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ