Close

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น และ โครงการพิเศษของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดา ผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของนักบุญ หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต และได้ยึดถือหลักปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการได้แก่

1.          จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงสัจธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

2.          Labor Omnia Vincit วิริยะ อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่งและนำมาซึ่งความสำเร็จ

ทางคณะกรรมการมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และคณะครู จึงเห็นสมควรให้กำหนด

อัตลักษณ์ (Identity)

คือผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้ “ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยทางมูลนิธิฯและโรงเรียนได้กำหนด คำอธิบาย ความหมาย ที่จะสะท้อนตาม อัตลักษณ์ ดังนี้

คำอธิบาย

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม คือ ผู้เรียนแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่าของความเป็นจริงของหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือและ/หรือตามคุณค่าพระวรสาร 12 ประการเช่น

1.          ความเชื่อศรัทธา (Faith)

2.          ความจริง (Truth)

3.           ความเคารพ/ศักดิ์ศรี (Respect/Dignity)

4.           ความสุภาพถ่อมตน (Humility)

5.           ความซื่อตรง (Honesty)

6.           ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (Simplicity/Sufficiency)

7.          ความรัก (Love)

8.          ความเมตตา (ComPassion)

9.          การรับใช้ (Service)

10.     ความยุติธรรม (Justice)

11.     สันติ/การคืนดี (Peace/Reconcilitaion)

12.     การให้อภัย (Forgiveness)

 

          ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ คือ ผู้เรียนมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจในการฝ่าฟันความยากลำบากจนบรรลุเป้าหมาย

              ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ผู้เรียนรู้จักเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร จนสะท้อนเป็นวัฒนธรรม และต่อโลกในมิติต่างๆ เช่นมิติทางสังคม(นโยบาย/เศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ เพื่ออุทิศตนในการเปลี่ยนแปลงสังคม

 

เอกลักษณ์ ( Uniqueness)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซึ่งหมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น เป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือความสำเร็จของสถานศึกษา ดังนั้นทางโรงเรียนโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และคณะครู จึงเห็นสมควรให้กำหนดจุดเน้นและจุดเด่นของโรงเรียน หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ

การจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะการศึกษาคาทอลิก และทางโรงเรียนได้กำหนด คำอธิบาย ความหมาย ที่จะสะท้อนตาม เอกลักษณ์ ดังนี้

คำอธิบาย
         การศึกษาคาทอลิก คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ทำหน้าที่ถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลทั้งครบ) รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์ธรรม

          เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน คือ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ

          รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม

ความดีงามตามหลักพระคริสต์ธรรม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่นำไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ

 

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน

          สถานศึกษามีความตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน หรือ ชุมชน ให้พร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมดังนี้

1. โครงการ การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา โดยให้แต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมโดยนำเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีความรัก หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ไม่ให้หายไป โดยใช้แนวทฤษฏีพหุปัญญา เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย

2. โครงการ ส่งเสริมการไหว้ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้รู้จักมารยาทในการไหว้แบบไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของความเป็นไทยให้กับนักเรียน มีมารยาทที่ดี และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย