Close

ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

พ.ศ. ๒๔๗๕ : ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายกแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่คิดดอกเบี้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) โดยมี คุณพ่อ เรอเนเมอนีเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมโบรซิโอ เป็นรองอธิการ และมีภราดาหลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสาร สุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ราว ๒๐๐ เมตร

 

พ.ศ. ๒๔๗๖ ย้ายโรงเรียน
ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน ๒ ชั้น ยาว ๔๖ เมตร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๗๖ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา ทิศตะวันออก ติดลำน้ำปิง ทิศตะวันตกติดถนน เจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสอง มีครูเริ่มแรกจำนวน ๙ คน และ นักเรียนเริ่มแรกจำนวน ๑๐๑ คน

 

พ.ศ. ๒๔๘๙ รับรองวิทยฐานะ

โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้นมี จำนวนนักเรียน ๔๐๐ คน

 

พ.ศ. ๒๔๙๒ เปิดชั้นเรียนเพิ่ม

ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น ในขณะนั้นเรียกการศึกษา ในระดับนี้ว่า “เตรียมอุดมศึกษา”

 

พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นที่เก็บรถจักรยานของนักเรียน อาคารเรียนหลังนี้มีชื่อว่า “อาคารมารีย์”

 

พ.ศ. ๒๕๐๐ สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมชั้นล่างเป็นห้อง ทำงานของครู ชั้น ๒ และ ๓ เป็นห้องเรียน อาคารเรียนหลังนี้มีชื่อว่า “อาคารมงฟอร์ต”

 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ขยายพื้นที่และต่อเติมอาคารมงฟอร์ต

โรงเรียนได้ซื้อที่ดินทางทิศใต้อีก ๓๓๐ ตารางวา และได้ต่อเติม "อาคารมงฟอร์ต" ออกไปทางด้านทิศตะวันออก เป็นอาคารทรงเดียวกัน ๓ ชั้น

 

พ.ศ. ๒๕๐๖ ขยายพื้นที่

โรงเรียนได้ซื้อที่ดินติดกับด้านทิศเหนือเพื่อขยายพื้นที่อีก ๔ ไร่

 

พ.ศ. ๒๕๑๓ ย้ายแผนกประถม

โรงเรียนได้แบ่งนักเรียนแผนกประถมจากแผนกมัธยม และย้ายแผนกประถมไปอยู่ที่ ถนนช้างคลานบนพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๗ (ในขณะนั้น)

 

พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้สร้างอาคารอีก ๑ หลัง เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒

 

พ.ศ. ๒๕๑๘ รับนักเรียนหญิง

ทางโรงเรียนรับนักเรียนหญิงเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนมัธยมศึกษา ตอนต้น ยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย


พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

ทางโรงเรียนได้รื้ออาคารเรียนหลังแรกสุดเพราะชำรุดและได้สร้างอาคารใหม่ ๔ ชั้นขึ้นโดยขยาย พื้นที่ทางด้านหลังอาคารเรียนหลังเดิมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามอาคารเรียนหลังนี้ว่า “สามัคคีนฤมิต”

 

พ.ศ.๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างแผนกมัธยมในที่ใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เริ่มก่อสร้างแผนกมัธยมในที่แห่งใหม่ เนื้อที่ ๕๒ ไร่ บนถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา ใกล้กับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ย้ายแผนกประถม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ย้ายกลับมายังถนนเจริญประเทศ และย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ไปยังสถานที่ตั้งใหม่บนถนนมหิดล

 

พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดแผนกมัธยม

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็น องค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ

 

พ.ศ. ๒๕๓๐ รับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

 

พ.ศ.๒๕๓๓ งานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาทรงเป็นองค์ประธานงาน “วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ฉลอง ๖๐ ปี / อุทยานการศึกษา / ห้องสมุดดีเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน “เอ็ม มานูเอล” ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นโรงเรียนอุทยาน การศึกษาของจังหวัด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ใน ฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจำปี

 

พ.ศ. ๒๕๓๗ รับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ ๒)

 

พ.ศ. ๒๕๔๐ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดย วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ซื้อที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนเพิ่มไปจนติด แม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออกอีกประมาณ ๑๐ ไร่ และได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สวนสมุนไพร สวนเกษตร ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ประกาศบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเป็นที่รักษาพืชพันธุ์พร้อมทั้งได้เริ่มก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบโรงเรียน เพื่อสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน

 

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และแผนกประถม ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) พ.ศ.๒๕๔๒ มีระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ และทางโรงเรียนได้ออกแบบสอบถามครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เพื่อทบทวนเป้าหมายและทิศทางของโรงเรียน และกำหนดวิสัยทัศน์ MC ๒๐๑๒ ได้ บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อนำนักเรียนออกผสานชีวิตชุมชน ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มี คุณธรรม คุณภาพสากล”

 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภท สามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ มีระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ถึง ปี การศึกษา ๒๕๔๗

 

พ.ศ. ๒๕๔๓ วงดุริยางค์และบุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัล
วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๑ ล้านบาท จากการประกวด วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ (๒ nd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION YEAR ๒๐๐๐ BANGKOK, THAILAND) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น” ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลครูแห่งชาติ ๑ ท่าน ครูต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ๑ ท่าน และครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๘ ท่าน

 

พ.ศ. ๒๕๔๔ รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดโครงการ English Program (EP)
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และขยายชั้นเรียนปีละ ๒ ชั้น จนครบชั้นเรียน

 

พ.ศ.๒๕๕๑
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเริ่มการเป็นนิติบุคคลโดยได้มีการบริหาร และการดำเนินกิจการ   ของโรงเรียนเป็น ๒ แผนก คือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับนักเรียนหญิง
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนหญิง โดยเริ่มรับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑และขยายเพิ่มปีละ ๑ ชั้น

 

พ.ศ.๒๕๕๓ แยกการบริหารงานเป็น ๒ แผนก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แยกการบริหารงานออกจากโรงเรียน   มงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนละ ๑ คน

 

พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์
ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์ขึ้น ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๔ เสกอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๕ วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ Simeon ๑๙๓๒
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำส่งเสริมสุขภาพฉลอง ๘๐ ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( Simeon ๑๙๓๒) ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อสร้าง Green Dome หลังคาสนามฟุตซอล และอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้าง Green Dome ขึ้น ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอลขึ้น ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาขึ้น ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อสร้างกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิต และโครงการสร้างนักกอล์ฟ MCP Golf Impact Drills Driving Range

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิตขึ้น ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมวอร์คเวย์ หลังคาคลุมทางเดินวอร์คเวย์ ร้านผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ และหลังคาสนามไดร์กอล์ฟ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมวอร์คเวย์จากอาคารสระว่ายน้ำไปกรีนโดมจนถึงถนนเลียบริมน้ำปิงขึ้น ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินวอร์คเวย์ด้านหลังสระว่ายน้ำถึงด้านข้างห้องพยาบาลขึ้น ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างร้านผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ขึ้น ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาสนามไดร์กอล์ฟขึ้น ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเริ่มก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งชื่อ Saint Gabriel Hall และอาคารอัสสัมชัญ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ตั้งชื่ออาคารโรงอาหารและหอประชุม มีชื่อว่า “ Saint Gabriel Hall” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา เป็น “อาคารอัสสัมชัญ” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

พ.ศ. ๒๕๖๑ การปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและพื้นอาคารศาลามารีย์ และการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลให้เป็นลานอนุสาวรีย์สักการะนักบุญหลุยส์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและพื้นอาคารศาลามารีย์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลให้เป็นลานอนุสาวรีย์สักการะนักบุญหลุยส์ และเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถผู้ปกครองและผู้มาติดต่อโรงเรียน ตลอดจนทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียนและจัดทำป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหา คม ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อสร้างที่พักรับรองผู้ปกครอง และร้านกาแฟ Mon frère Cafe

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างที่พักรับรองผู้ปกครองขึ้น ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างร้านกาแฟ Mon frère Cafe ขึ้น ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คม ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างอนุสาวรีย์ภราดาอันโตนิโอ มารีอา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ภราดาอันโตนิโอ มารีอา ขึ้น ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อสร้างร้านกาแฟ Mon frère Cafe สาขา ๒, ห้องเก็บพัสดุ - คุรุภัณฑ์ และทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เฟส ๑

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างร้านกาแฟ Mon frère Cafe สาขา ๒ ขึ้นในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ-คุรุภัณฑ์ ขึ้นในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เฟส ๑ ขึ้นในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เฟส ๒ ขึ้นในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปรับปรุงอาคารอัสสัมชัญ เพิ่มเป็นห้องเรียน ขึ้นในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างห้องน้ำอาคารอัสสัมชัญขึ้นในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕