Close

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนมีองค์ปัญญาแห่งความรู้ และความดีงามโดยถือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ จัดการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติการบริหารการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. หลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่

1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน 35 คาบเรียน/สัปดาห์

             ขณะเดียวกันใน 5 รายวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้จัดสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ วิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นโดยมีครูต่างชาติและครูไทยร่วมกันสอน เราเรียกว่าโครงการ Intensive English ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 

2. หลักสูตร English program

เป็นการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่

1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน 35 คาบเรียน/สัปดาห์

             แต่มีลักษณะเฉพาะใน 7 รายวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ฯ, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษา, ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน และในโรงเรียนจะมีครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ดูแล,แนะนำ และให้คำปรึกษา